Author: Thư Nguyễn

Chuyên biên dịch tài liệu về các chủ đề như: Y tế, công nghệ thông tin, du lịch trên một số báo quốc tế uy tín: The Mirror, New York Times, BBC News , CNN.